باعرض ذسلام واحترام. هزینه ی سم زدایی به روش فوق سریع چقدر است؟ .واینکه تا چندروز بعد جواب آزمایش TLCمنفی میشود؟ تا چندروز در ادرار و خون قابل ردیابی است؟ باتشکر